Ikomidi Lezezimali Likamasipala Livakashele Amaphrojekthi

iKomidi Lezezimali kumasapala iDr Nkosazana Dlamini-Zuma Municipality eliholwa uMeya u Cllr Sindisiwe Msomi belivakashele amaprojekthi e ward 2 endaweni yase Himeville, uMeya ubehambisana nesekela Meya uCllr Kholeka Hadebe, uSotswebhu womkhandlu uCllr Vusi Mthembu, amakhansela angamalungu ekomidi lezezimali, uMphathi obhekene nezakhiwo nengqalasizindakanye  nezinkonzo eziyisisekelo eMkhadlwini uMr Mngadi, uMphathi wokuhlelwa kwezindawo namadolobha Mr Mazibuko, kanye noMphathi omkhulu wezimali emkhandlwini uMr Mtungwa. bahambele indawo ekulahlwa kuyo udoti (transfer station), baphinda bahambela isakhiwo sokuhweba sosomabhozinisi (Business Hive), loluhambho lwekomidi lezezimali liphothule ngokuvakashela ihhovisi lomnyango wezasekhaya osedolobheni lase Underberg.
 
Lolu uhlelo olwasungulwa ilelikomidi lezezimali lokuhambhela amaprojekthi ema wadini njengengxenye yokuqapha nokuhlola amaphrojekthi engqalasizinda kamasipala.
 
css.php