Umasipala Usebenza Ngokuzikhandla

Ezolimo kulindeleke ukuthi zibe yimbangela eyinhloko yokukhula komnotho wakuleli kanye nowamazwe ngamazwe. Ngaphakathi komnotho womhlaba onezinkinga, umkhakha wezolimo ngesinye isixazululo sokulwa nobubha kanye namanani okudla akhuphuka njalo.
 
Namhlanje iMeya yomkhandlu I Dr Nkosazana Dlamini-Zuma Municipality uCllr Sindisiwe Msomi nesekela meya uCllr Kholeka Hadebe, uSomlomo uCllr Sifiso Phoswa behambisana namakhansela bahole uphiko lokuthuthukiswa komnotho wendawo (LED) ngesikhathi kunikezelwa ngemfuyo nokudla ezinhlanganweni ezahlukene zomphakathi ngaphansi kukamasipala.
Imfuyo ihlanganisa Izimvu x17 kanye nokudla (50kg) x15 okunikezwe iMbanjwa farming eQulashe ngaphansi kuka wadi 6.
 
IMafuya Projects ngaphansi kuka wadi 2 ithole Izimvu x17 kanye nokudla (50kg) x15.
I-Ntuthuko Nkomo Projects ngaphansi kuka wadi 13 eNtekaneni ithole Izimbuzi x10 kanye nokudla (50kg) x15.
Loluhlelo luhloselwe ukusiza abalimi abavela ezindaweni ezisemakhaya ezazincishwe amathuba phambilini, ukusiza ukuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya kanye nokufaka isandla ekukhuleni komnotho.
 
iMeya iveze ukuthi “nakuba isimo somnotho sintengantenga, abalimi babukeka bezimisele kakhulu, ezolimo kuMasipala iDr Nkosazana Dlamini-Zuma zineqhaza elikhulu okufanele zilibambe ekwakheni umnotho oqinile, futhi kulokhu, kuncishiswe ukungalingani kubantu kanye nokwakha amathuba omsebenzi kwabampofu, sibe sithuthukisa ifa lethu lemithombo yemvelo. Ukufeza lokhu kuyinselelo enkulu kumasipala.”
Ngokubambhisana sakha imiphakathi engcono.
css.php