Dr Nkosazana Dlamini-Zuma Municipality IDP Budget Roadshow

Luhambe kahle uhlelo lwe ntuthuko edidiyelwe kanye nesabelozimali ebiyenziwa ngokubambisana neDistrict iHarry Gwala ebibanjelwe eCreighton emahhovisi kamasipala.
Isigaba 34 soMthetho Wezinhlelo Zomasipala sidinga ukuthi ama-IDP abuyekezwe unyaka nonyaka, Umasipala usebenza endaweni eshintsha njalo futhi i-IDP ibuyekezwa minyaka yonke ukuze kuqinisekiswe ukuthi ihambisana nezinguquko zakamuva. Inqubo yokubuyekeza ihlanganisa ukubamba iqhaza komphakathi, ukunikeza izakhamuzi ithuba lokugqamisa kanye nokubeka phambili izidingo zabo zentuthuko.
Ngenxa yalokhu okungenhla, ngolwesithathu umasipala iDr Nkosazana Dlamini-Zuma wenze umsebenzi wokuhlanganyela komphakathi eMhahhovisi ka Masapala e Creighton. uMeya Cllr Sindisiwe Msomi ehambisana nesekela Meya uCllr Kholeka Hadebe, uSomlomo uCllr Sifiso Phoswa, Exco member Cllr Sikhumbuzo Mlibeni no Cllr Dladla osuka eHarry Gwala District Municipality.
uMeya uCllr PS Msomi wethule Uhlelo Lwentuthuko Edidiyelwe lowezi-2022/2023 kanye nesabelozimali kwinhlangano yabahlali base Creighton, usoseshini wamatekisi, usoseshini wamabhizinisi nabahwebi; ababambiqhaza banikezwe ithuba lokuxoxisana nokufuna ukucaciseleka lapho bengaqondi khona.
Ukusebenza ngokubambisana ukwakha imiphakathi engcono.
 
css.php