ISAZISO SOMPHAKATHI

UMhlonishwa uMeya woMkhandlu iDr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality uKhansela P.S. Msomi ebambisene noMhlonishwa uMeya woMkhandlu iHarry Gwala District Municipality uKhansela Z.D. Nxumalo bayanimema emhlanganweni wokubuyekeza uhlaka lwentuthuko edidiyelwe, uhlahlomali kanye nokusebenza komkhandlu konyakazimali ka 2023/2024 (Draft IDP/ Budget/ PMS/ SDF 2023/2024). Lemihlangano ihlelwe kanje;
Usuku: 13 October 2022, kumenywa wonke amalungu amakomiti amawadi.
Isikhathi: 10h00am
Indawo: Bulwer Hall
Usuku: 18 October 2022, kumenywa wonke Amakhosi akhele uMkhandlu iDr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality.
Isikhathi: 10h00am
Indawo: Bulwer CSC
Ngalo futhi lolusuku lomhlaka 18 0ctober 2022. Kuzohlanganwa nezinhlaka zaseBulwer neDonnybrook:
Abamele usoseshini wabakhokhela ama-rates.
Abamele usoseshini wezakhamizi.
Abamele usoseshini wezokuthutha(abamatekisi)
Abamele abalimi.
Abamele osomabhizinisi.
Abamele usoseshini wabathengisa ematafuleni.
Abamele usoseshini wezokuvakasha nokungcebeleka.
Isikhathi: 17h00pm
Indawo: Bulwer CSC
Ward: 05, 06, 08, 14, 15 azohlangana kanje;
Usuku: 19 October 2022
Isikhathi: 10h00am
Indawo: Khukhulela Hall, kaWard 05
Ngalo futhi lolusuku lomhlaka 19 October 2022, kuzohlanganwa nezinhlaka zaseCreighton:
Abamele usoseshini wabakhokhela ama-rates.
Abamele usoseshini wezakhamizi.
Abamele usoseshini wezokuthutha (abamatekisi)
Abamele abalimi.
Abamele osomabhizinisi.
Abamele usoseshini wabathengisa ematafuleni.
Abamele usoseshini wezokuvakasha nokungcebeleka.
Isikhathi: 17h00pm
Indawo: Dr NDZ LM Creighton Council Chambers.
Ward: 07, 09, 10, 11, 12, 13 azohlangana kanje;
Usuku: 20 October 2022
Isikhathi: 10h00am
Indawo: Nkelabantwana Hall, kaWard 11
Ngalo futhi lolusuku lomhlaka 20 October 2022, kuzohlanganwa nezinhlaka zase-Underberg naseHimeville:
Abamele usoseshini wabakhokhela ama-rates.
Abamele usoseshini wezakhamizi.
Abamele usoseshini wezokuthutha (abamatekisi)
Abamele abalimi.
Abamele osomabhizinisi.
Abamele usoseshini wabathengisa ematafuleni.
Abamele usoseshini wezokuvakasha nokungcebeleka.
Isikhathi: 17h00pm
Indawo: Underberg Country Club.
Ward: 1, 2, 3, 4 azohlangana kanje;
Usuku: 21 October 2022
Isikhathi: 10h00am
Indawo: Underberg Hall kaWard 03.
Izinto zokuthutha zihleliwe, sicela nixhumane nama Ward Cllrs enu.
css.php