NOTICES

MUNICIPAL STATEMENT:

In an effort to create and enhance active and meaningful participation of men in the fight against Gender Based Violence and Femicide (GBVF) Domestic Violence and Sexual offences, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma Municipality, will on Friday 28 October 2022, hold a

ISAZISO SOMPHAKATHI NGO HLAHLO-MALI LONYAKA KA 2023/2024

Niyakhunjuzwa ngemihlangano eqhubekayo kulelisonto yentuthuko edidiyelwe kanye nohlahlo-mali lonyaka ka 2023/2024.
Mayelana nezindawo ezobanjelwa kuzo lemihlangano, sicela ubheke isithombe esingenzansi.
Umhlangano wezinhlaka zomphakathi waseHimeville nase-Underberg usuhlelwe kanje;
Usuku: 20 October 2022.
Isikhathi: 17h00pm
Indawo: Mocroft Hotel.

ISAZISO SOMPHAKATHI

UMhlonishwa uMeya woMkhandlu iDr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality uKhansela P.S. Msomi ebambisene noMhlonishwa uMeya woMkhandlu iHarry Gwala District Municipality uKhansela Z.D. Nxumalo bayanimema emhlanganweni wokubuyekeza uhlaka lwentuthuko edidiyelwe, uhlahlomali kanye nokusebenza komkhandlu konyakazimali ka 2023/2024 (Draft IDP/ Budget/ PMS/
css.php