ISAZISO SOMPHAKATHI NGO HLAHLO-MALI LONYAKA KA 2023/2024

Niyakhunjuzwa ngemihlangano eqhubekayo kulelisonto yentuthuko edidiyelwe kanye nohlahlo-mali lonyaka ka 2023/2024.
Mayelana nezindawo ezobanjelwa kuzo lemihlangano, sicela ubheke isithombe esingenzansi.
Umhlangano wezinhlaka zomphakathi waseHimeville nase-Underberg usuhlelwe kanje;
Usuku: 20 October 2022.
Isikhathi: 17h00pm
Indawo: Mocroft Hotel.
css.php